Pre-Wedding

Aditi+Sagar
Ankita+Sangram
Radhika+Suyog
Apurva+Nikhil
Ashwini+Gopal
Bhakti+Sumeet
Grishma+Prajwal
Kalyani+Pavan
Maya+Nilesh
Monika+Ravi